tirsdag 1. juni 2010

Norsk støtte til fangst og lagring av CO2 i Kina

Norge vil bidra med inntil 60 millioner kroner de neste to årene til et prosjekt for fangst og lagring av CO2 i Kina.


Kina er det landet som investerer mest i fornybar energi i absolutte tall. Samtidig er en stor del av energiproduksjon basert på kull. Fangst og lagring av CO2 vil kunne bety mye for å redusere utslipp av klimagasser i Kina.
- Norge ønsker å være et foregangsland på håndtering av CO2. Derfor er det viktig for oss å samarbeide med Kina og Europakommisjonen om dette. Det er svært positivt at flere land kan gå sammen om et større prosjekt i stedet for å ha mange små enkeltprosjekter, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Målet i den første fasen av prosjektet har vært å avklare sentrale spørsmål for et demonstrasjons­anlegg, slik som valg av teknologi, lokalitet, størrelse og pris. Studiene har så langt identifisert to lovende alternativer knyttet til ulike typer kraftproduksjon basert på kull. Fase 2 vil bestå av forstudier til et konkret fangstanlegg. Fase 3 tar sikte på konstruksjon av et anlegg.

Prosjektet Near Zero Emission Coal er et europeisk-kinesisk samarbeid for å utvikle et anlegg for karbonfangst i Kina. Den norske støtten er et spleiselag mellom Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet.

– Fangst og lagring av CO2 er et viktig virkemiddel for å begrense utslippene av klimagasser. Det kan bidra til å forhindre at temperaturen på jorda øker mer enn to grader. Kina er en av verdens største og raskest voksende økonomier. Å styrke samarbeidet med Kina på klima- og energifeltet er derfor viktig for oss, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Prosjektet Near Zero Emission Coal inngår i regjeringens satsing på CO2-håndtering med støtte til teknologi­utvikling i alle faser fra forskning og utprøving til kommersialisering. Norge deltar aktivt i flere internasjonale samarbeidsfora for å fremme forståelse for fangst og lagring av CO2 som klimavirkemiddel.